Dozor na stavbě

V rámci výkonu dozoru na stavbách nabízíme tyto činnosti:

Autorský dozor (ATD) - činnost zhotovitele dokumentace (autora) nad souladem parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením, popřípadě supervizí nad souladem realizační, výrobní nebo dílenské dokumentace vypracovávané dodavatelem stavby s projektem. Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy mezi klientem (objednatelem) a zhotovitelem (autorem) osobou, která příslušnou dokumentaci autorsky zpracovala, popřípadě osobou autorem pověřenou. Na významných, technicky a architektonicky složitých a rozsáhlých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný.

Zjednodušeně lze říci, že výkon ATD spočívá:

 • v podání vysvětlení potřebných pro plynulost stavby
 • dohledu nad dodržením dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení a posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, architektonické koncepce
 • v účasti na odevzdání a převzetí stavby
 • v účasti na kontrolních dnech stavby apod.

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) jako zhotovitel, je stavebník povinen - pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního předpisu (osoba autorizovaná) - zajistit autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odst. 4).

Technický dozor investora (TDI) - činnost fyzické nebo právnické osoby pověřené klientem (stavebníkem, investorem, objednatelem) nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením. Investorský technický dozor nesmí být vykonáván osobou v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je odpovědná za vedení stavby. Oprávněná autorizovaná osoba pověřená výkonem investorského technického dozoru je rovněž pověřena sledovat soulad prováděné stavby s právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou s klientem (objednatelem).

Výkon TDI spočívá zejména:

 • v přejímání dokončených stavebních výkonů
 • v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty
 • ve zhotovení soupisu vad a nedodělků
 • prověření dodavatelských faktur
 • v kontrole vedení stavebního deníku
 • sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.

Tyto činnosti je možno nad základní honorář rozšířit o tzv. zvláštní výkony. Ty zahrnují například sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby (§ 152 odst. 4).
Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (§ 153 odst. 2).
Technický dozor stavebníka není vybranou činností ve výstavbě podle stavebního zákona a je náplní volné živnosti č. 70 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, která je definována v Příloze č. 4 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterou s stanoví obsahová náplň technického dozoru takto:
Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti.
Obsahem živnosti není výkon stavebního dozoru, projektování staveb, ani jejich provádění
.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce (KBOZP) - Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

V přípravné fázi stavby koordinátor BOZP:

 • zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
 • zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
 • posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Ve fázi realizace stavby koordinátor BOZP:

 • koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 • spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 • organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
 • navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.

osvedceni koordinatora bozp

Rychlé kontakty

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

Telefon: 325 613 472
E-mail: dmyska@pkm.cz

Více kontaktů

Testovací boxík který zobrazíme vlevo

Lorem ipsum dolor sit amet

Maecenas fermentum

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

© 2014 Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Webdesign & SEO: www.eStudio.cz